CENTRUM WSPARCIA I TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W KLUCZACH

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację projektu „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach”. W procedurach konkursowych uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 75 % planowanej inwestycji tj. 4 660 759,50 zł z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11: Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działanie 11.02: Odnowa obszarów wiejskich oraz w wysokości 20 % tj. 1 242 869,21 zł z PFRON w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 223 016,35 zł

Dofinansowanie przyznane z RPO WM:

– współfinansowanie z UE 4 039 324,90 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 621 434, 60 zł

Przedmiotem zadania będzie stworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Placówka będzie mieścić się w istniejącym budynku po Zespole Szkół w Kluczach. Centrum będzie miało na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym. Zaplanowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonalno-przestrzenny zlokalizowany został na 3 kondygnacjach: piwnice, parter, piętro. Dojście z zewnątrz budynku na dodatkowym poziomie, w celu pokonania ww. poziomów zaprojektowano dwa dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje. W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano przebudowę głównego wejścia oraz podniesienie poziomu tarasu wejściowego, przebudowę schodów wejściowych i budowę pochylni. Przebudowane zostanie również wejście od strony ogrodu, gdzie zaplanowano podniesienie poziomu terenu, pochylnie terenowe oraz schody. Na parterze będzie mieściła się część gabinetowa, administracyjna, pracownie terapeutyczne, sale wielofunkcyjne, zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne. Na piętrze będą znajdowały się sale terapeutyczne. W piwnicach będzie znajdowało się zaplecze gastronomiczne, a także sale terapeutyczne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne i techniczne. Wykonane zostanie zagospodarowanie ternu – dojścia, dojazdy, place manewrowe, miejsca postojowe. Powierzchnia zabudowy: 1 261 m2, powierzchnia utwardzona 2 719,92 m2, powierzchnia biologiczna 731,69 m2.