ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2024

Zapytanie ofertowe nr 6/2024 prowadzone w celu rozeznania rynku i wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację prac remontowo-budowlanych w placówce OREW w Wolbromiu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

24.06.2024 r. Wynik postępowania:

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 %, najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: LAURIUS Kamil Nowakowski, ul. Górna 10C, 32-329 Ujków Nowy, kwota: 208 731,00zł brutto (słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100).