ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2021

Zapytanie ofertowe nr 18/2021 na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Osada 15.
Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności.

Zapytanie dostawa Paliw płynnych AP
Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 6 – RODO

Zamawiający PSONI Koło w Wolbromiu informuje o treści otrzymanych pytań, które wpłynęły w w/w postępowaniu, udzielonych odpowiedziach oraz zmianach w treści Zapytania i formularza oferty.

Zapytanie dostawa Paliw płynnych AP – po zmianach
Formularz oferty – po zmianach
Pytania i odpowiedzi