Głównym założeniem pedagogiki Marii Montessori jest stworzenie dziecku szansy na wszechstronny rozwój: poznawczy, fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny oraz wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dziecka.

Celem tej pedagogiki jest pomoc dziecku w rozwijaniu:

  • szacunku do pracy i porządku,
  • wiary we własne siły i rozwijania samodzielności,
  • szacunku do innych i formułowania postaw wzajemnej pomocy,
  • umiejętności współpracy i rozwijanie swoich uzdolnień,
  • zamiłowania do ciszy i pracy w niej,
  • długotrwała koncentracja nad wykonywanym zadaniem.

Cele te są realizowane poprzez zadania, które stawia sobie ta pedagogika a wiec: uczenie się przez działanie, samodzielność, porządek, lekcje ciszy, obserwacje, nabywanie społecznych reguł i koncentracji. Bardzo ważne jest uwzględnianie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka.