Gmina Wolbrom leży w powiecie olkuskim w województwie małopolskim i liczy około 24 tys. mieszkańców. Zarówno w gminie jak i powiecie problem niepełnosprawności długo był pomijany. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością, które musiały realizować obowiązek szkolny, bardzo rzadko uczestniczyły w zajęciach grupowych z innymi dziećmi, gdyż miały przyznawane zajęcia we własnych domach, w ramach indywidualnego nauczania. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością, które nie podlegały obowiązkowi szkolnemu (został wprowadzony dopiero w 1997 r.) rzadko objęte były jakąkolwiek formą edukacji. Nie bawiły się, nie wychodziły z domów, często nawet sąsiedzi nie wiedzieli, że istnieją.

Pracownicy MOPS w Wolbromiu mieli świadomość niezaspokojonych potrzeb tych dzieci i ich rodziców. W związku z tym zorganizowali dla nich spotkanie i pomogli założyć im Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolbromiu, które rozpoczęło swoją działalność dnia 11 grudnia 1995 r. Nowo powstałe koło, które liczyło wówczas tylko 24 członków, zaczęło swoją działalność od heroicznej walki o dowóz swoich dzieci do specjalistycznej placówki OREW w Miechowie. W 1996 roku ze środków gminnych udało się zakupić Forda Transita i 8 wychowanków zaczęło dojeżdżać na zajęcia do Miechowa, a ich rodzice podczas przewozu pełnili rolę opiekunów. Stowarzyszenie, mimo iż prężnie działało organizując m.in. bale charytatywne, spotkania mikołajkowe dla dzieci, liczne turnusy rehabilitacyjne, zauważyło, że potrzeby są o wiele większe. W 1999 r. liczba członków stowarzyszenia wzrosła do 75 osób. U ówczesnego Burmistrza Wolbromia p. Jerzego Górnickiego szukali oni pomocy i wsparcia w realizacji planu utworzenia swojej własnej placówki. Gmina przeznaczyła wówczas na potrzeby stowarzyszenia niewykończony budynek przy Przychodni Zdrowia i jako inwestor, po uzyskaniu w 2000 r. środków z PFRON, pokryła koszty adaptacji budynku.

W 2001 r. nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku budynku z przeznaczeniem na utworzenie OREW, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2002 r.

Początkowo OREW zatrudniał 18 osób, a zajęcia były prowadzone dla 36 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, w 4 grupach edukacyjnych i 1 zespole rewalidacyjnym. Mimo, iż początki były bardzo trudne, to wytężona praca i ogromny zapał zespołu i Zarządu stowarzyszenia przyczyniły się do pierwszych sukcesów terapeutycznych. Rodzice byli zadowoleni, że ich pociechy wreszcie mają swoje miejsce, a dzieci szczęśliwe, że mogą się uczyć i bawić jak ich rówieśnicy, w „szkole”, a także poznawać nowych przyjaciół. Dowodem tego jest fakt, że we wrześniu 2002 r. naukę w OREW rozpoczęło już 52 wychowanków i co roku sukcesywnie ich przybywa.

Stowarzyszenie nadal intensywnie działało i już 2 grudnia 2002 r. uruchomiło swoją drugą placówkę tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.

WTZ przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie prowadzone są zajęcia w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Terapia prowadzona jest przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, początkowo dla 25 uczestników w 5 pracowniach, a od 16 grudnia 2005 r. dla zwiększonej do 30 liczby uczestników w 6 specjalistycznych pracowniach.

Rok 2005 był rokiem przełomowym w wolbromskim Kole PSOUU, gdyż udało się zaadaptować (będące w stanie surowym) II piętro budynku, w którym funkcjonował OREW i rozszerzyć zakres świadczonych usług. Uroczystość oddania do użytku nowej powierzchni zbiegła się z obchodami 10-lecia koła, na które przybyli licznie zaproszeni goście m.in. prezes PSOUU p. Krystyna Mrugalska.

Dzięki zwiększonej powierzchni OREW, Zarząd Koła mógł uruchomić Biuro Obsługi Placówek, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, a od 1stycznia 2007 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej finansowany ze środków NFZ.

Czas pokazał, że zapotrzebowanie na usługi świadczone przez wolbromskie Koło PSOUU wciąż rośnie, a baza lokalowa jaką dysponuje OREW stała się niewystarczająca dla podopiecznych, których w roku 2009 było już 103, nie licząc dzieci czekających w kolejce na przyjęcie. W związku z tym, Zarząd Koła postanowił starać się o środki unijne na rozbudowę OREW w celu stworzenia dodatkowych miejsc, a zarazem poprawę warunków terapii swoich wychowanków. Złożony projekt wpisywał się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

Po niespełna dwóch latach intensywnej i wytężonej pracy rozbudowa OREW zakończyła się sukcesem. Cały koszt inwestycji wyniósł 4 997 678,01 zł, z czego 2 985 250,03 zł to datacja z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 1 158 420,00 zł to środki PFRON, a pozostała kwota 854 007,98 zł to wkład własny PSOUU Koła w Wolbromiu.

Nowy, trzykondygnacyjny wielkogabarytowy budynek o powierzchni 1616,47 m2 został połączony przewiązką z użyczoną częścią nieruchomości. Pierwsze zajęcia w nowo wybudowanym obiekcie rozpoczęły się 16 stycznia 2012 r. Przyjęto na pobyt dzienny 15 nowych wychowanków, których OREW liczył już w sumie 118. Dzięki rozbudowie Ośrodek zyskał 16 sal terapeutycznych, 7 pomieszczeń administracyjnych, salę konferencyjną i salę gimnastyczną o powierzchni 300 m2 przeznaczoną na rehabilitację, zajęcia z wychowania fizycznego oraz imprezy okolicznościowe. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 kwietnia 2012 roku.

Zwiększona przestrzeń zaplecza specjalistycznego i sal terapeutycznych przyczyniła się do podniesienia komfortu i warunków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć, a także poszerzenia wachlarza specjalistki metodycznej.

Również jeżeli chodzi o dorosłych niepełnosprawnych, ponownie pojawiła się potrzeba rozszerzenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, ze względu na stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 16 grudnia 2014 r. została uruchomiona kolejna, już siódma pracownia, by z terapii zajęciowej mogło korzystać 35 uczestników. A od roku 2019 WTZ liczy 40 uczestników.

9 marca 2015 r. Zarząd Koła, biorąc pod uwagę niezaspokojone potrzeby podopiecznych, powołał do istnienia Dzienne Centrum Aktywności - niepubliczną, specjalistyczną placówkę przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca.

W marcu 2015 r. rozpoczęła również działalność Platforma Self-adwokatów skupiająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które przy odpowiednim wsparciu będą zdobywać coraz większą samodzielność i zdolność do występowania we własnym imieniu oraz reprezentowania swoich własnych spraw.

21 października 2016 r. w związku z podjęciem Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów PSOUU z dnia 19 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Stowarzyszenia oraz wprowadzenia zmian do Statutu PSOUU zmieniona została nazwa naszego Koła na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.

13 kwietnia 2017 r. Zarząd Koła powołał Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Lgocie Wolbromskiej - placówkę przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.

1 września 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodziców, a także kobiet w ciąży do 35 r.ż. spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

27 lutego 2020 r. oddano do użytku budynek po byłym Zespole Szkół w Kluczach, który został zaadaptowany na Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość adaptacji wyniosła 7 058 929,00 zł, z czego dofinansowanie RPO WM : 4 656 896,15 zł, w tym: współfinansowanie z UE 4 035 976,66 zł; współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 620 919,49 zł. Wkład własny refundowany ze środków PFRON  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E wyniósł: 1 241 838,97 zł. Ww. kwota obejmuje także utworzenie czterech mieszkań chronionych, których koszt wyniósł 490 770,00 zł (343 412,00 zł wyniosło dofinansowanie z Programu ”Za życiem”, a 144 648,00 zł z PFRON – woj. Małopolskie).

Centrum zapewnia wielospecjalistyczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, a także opiekę wytchnieniową.

Zmiany w składzie Zarządu Koła

I KADENCJA
12.12.1995 r. – 23.01.2000 r.

Przewodniczący – Jacek Wolański
Skarbnik – Barbara Pasich
Sekretarz – Ewa Żaba

II KADENCJA
2000-2005
24.01.2000 r. – WYBORY

Przewodniczący – Jacek Wolański
Skarbnik – Barbara Pasich
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Ewa Żaba, Artur Rotarski, Andrzej Chaberka
27.03.2002 r. – rezygnacja Ewy Rosiek z funkcji Sekretarza i Jacka Wolańskiego z funkcji Przewodniczącego
Przewodnicząca – Barbara Pasich
Wiceprzewodniczący – Jacek Wolański
Skarbnik – Andrzej Chaberka
Sekretarz – Artur Rotarski
Członkowie – Ewa Żaba, Ewa Rosiek
10.04.2002 r. – rezygnacja E. Żaby
13.06.2002 r. - w miejsce Ewy Żaby dokooptowano Waldemara Nowaka
22.11.2004 r. – rezygnacja Jacka Wolańskiego i Artura Rotarskiego z władz Koła
Przewodnicząca – Barbara Pasich
Skarbnik – Andrzej Chaberka
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członek – Waldemar Nowak

III KADENCJA
2005-2007

Przewodnicząca – Barbara Pasich
Wiceprzewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Skarbnik – Andrzej Chaberka
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Waldemar Nowak, Tomasz Kocjan

IV KADENCJA
2007-2011
27.09.2007 r. - WYBORY

Przewodnicząca – Barbara Pasich
Wiceprzewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Skarbnik – Barbara Konieczna
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Andrzej Chaberka, Zbysław Owczarski
07.09.2009 r. – rezygnacja Barbary Pasich, dokooptowanie Anety Rzepki
Przewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodniczący – Andrzej Chaberka
Skarbnik – Barbara Konieczna
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Aneta Rzepka, Zbysław Owczarski
08.02.2010 r. – rezygnacja Andrzeja Chaberki, dokooptowanie Gabrieli Sorodnik
Przewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodniczący – Aneta Rzepka
Skarbnik – Barbara Konieczna
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Gabriela Sorodnik, Zbysław Owczarski

V KADENCJA
2011-2015
29.03.2011 r. - WYBORY

Przewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodnicząca – Aneta Rzepka
Skarbnik – Gabriela Sorodnik
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Barbara Konieczna, Zbysław Owczarski

VI KADENCJA
2015-2019
25.05.2015 r. - WYBORY

Przewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodnicząca – Aneta Rzepka
Skarbnik – Gabriela Sorodnik
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Ewa Kałwa, Zbysław Owczarski

VII KADENCJA
2019-2023

27.05.2019 r. - WYBORY

Przewodnicząca – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodnicząca – Aneta Rzepka
Skarbnik – Gabriela Sorodnik
Sekretarz – Ewa Rosiek
Członkowie – Ewa Kałwa, Zbysław Owczarski

VIII KADENCJA
2023-2027
23.05.2023 r. - WYBORY

Przewodnicząca - Urszula Marcinkowska Wiceprzewodnicząca – Ewa Kałwa
Sekretarz Zarządu Koła – Ewa Rosiek
Skarbnik – Gabriela Sorodnik
Członkowie – Zbysław Owczarski